Tisztelt Szövetkezeti Tagok!

Tisztelt Szövetkezeti Tagok!

 

A HPS Garabonciás Next Generation Iskolaszövetkezet Alapszabály 12.2.8 b pontja alapján ( A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a vezető tisztségviselőknek, valamint a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása) Közgyűlés összehívására van szükség, tekintettel arra, hogy 2 felügyelő bizottsági tag és 1 igazgatósági tag lemondott a pozíciójáról, illetve 1 felügyelő bizottsági tag a tagsági feladatát tartósan ellátni nem képes. Az Iskolaszövetkezet törvényes működésének lezárásának érdekében ismételt közgyűlést hívok össze:

 

Időpont: 2022.08.31. 17.00 óra

Helyszín: Lumen kávéház, Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2, 1088

 

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés helye és ideje:

Időpont: 2022.09.05. 17.30 óra

Helyszín: Frei Café, Budapest, Károly krt. 9, 1075

 

Napirendi pontok:

1. Tevékenység záró beszámoló elfogadása és az iskolaszövetkezet megszüntetése

2. Döntés az iskolaszövetkezet vagyonának felosztásáról

 

A közgyűlésen, az Alapszabály szerinti módon és formában van lehetőség másik témát felvetni.

 

Kivonat az Alapszabályból:

12. A szövetkezet szervezete, vezető tisztségviselői

 

12.1 A szövetkezet szervei

a) a közgyűlés,

b) az igazgatóság,

c) a felügyelő bizottság.

 

12.2 A közgyűlés

 

12.2.1 A szövetkezet legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló közgyűlés.

 

12.2.2 A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlés ülését, annak időpontját legalább 15 nappal megelőzően az igazgatóság hívja össze. A közgyűlés összehívásáról a tagoknak szóló értesítésben meg kell jelölni a szövetkezet cégnevét és székhelyét, a közgyűlés időpontját és helyét, részközgyűlések tartása esetén az erre a körülményre történő utalást, a közgyűlés napirendjét, határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást, a közgyűlés későbbi időpontban történő esetleges folytatásának időpontját, valamint a napirendekhez tartozó iratok megtekintésének helyét és idejét. A közgyűlés összehívására hirdetménnyel is sor kerülhet. A hirdetményt a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal az iskolaszövetkezet honlapján (iskola.hps.hu) kell közzétenni.

 

12.2.3 A közgyűlést az előző pontban meghatározott eseten kívül akkor is össze kell hívni, ha olyan ügyről kell határozni, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, és a késedelmes döntés a szövetkezet működőképességét veszélyeztetné, illetve a szövetkezet jogszabályban vagy az Alapszabályban előírt kötelezettségének megsértésével járna, vagy ha ezt a tagok legalább 5 százaléka vagy a felügyelő bizottság – az ok megjelölésével – írásban indítványozza, vagy ha ezt az igazgatóság szükségesnek látja.

 

12.2.4 A tagok legalább 10 százalékának írásbeli indítványára bármely ügyet fel kell venni a közgyűlés napirendjére. Az indítványt legkésőbb a közgyűlés megtartását 8 nappal megelőzően kell benyújtani az igazgatóságnak. Az így kiegészített napirendet a tagoknak a közgyűlés időpontját legalább 3 nappal megelőzően meg kell küldeni vagy hirdetményi úton közzé kell tenni az iskolaszövetkezet honlapján. Ugyanennyi tag indítványozhatja, hogy a közgyűlés vizsgálja felül a szövetkezet bármely önkormányzati szervének vagy bármely tisztségviselőjének döntését, vagy a közgyűlés döntsön más testületi szerv hatáskörébe tartozó ügyben.

 

12.2.5 A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szövetkezet tagok több mint fele jelen van. A közgyűlésen a tagot meghatalmazott is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság és a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, valamint más, az alapszabályban meghatározott tisztséget betöltő személy, továbbá a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviselő a közgyűlésen több tag képviseletére is jogosult, de az egy képviselő által képviselt tagok száma nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok tíz százalékát.

 

12.2.6 Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a legalább 3, legfeljebb 15 napon belüli időpontra azonos napirenddel összehívott újabb közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Ha a közgyűlési meghívó ezt tartalmazza, a közgyűlés határozhat arról, hogy a napirendre vett kérdésben a közgyűlést későbbi időpontban folytatja. Az így megtartott közgyűlésen más kérdés nem vethető napirendre. A megismételt közgyűlés csak az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot.

 

12.2.7 A közgyűlésen valamennyi tagnak egy szavazata van. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a tag, aki az alapszabályban előírt, esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. A közgyűlés határozatait – ha jogszabály vagy a közgyűlés eltérően nem rendelkezik – nyílt szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Az alapszabály módosításához a jelenlévők legalább kétharmadának és valamennyi tag felének a szavazata szükséges. A szövetkezet egyesülésének, szétválásának, gazdasági társassággá történő átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározásához az összes tag legalább kétharmadának szavazata szükséges. A vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai megválasztásáról és visszahívásáról a közgyűlés titkos szavazással dönt. A tartózkodást le nem adott szavazatként kell figyelembe venni. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A közgyűlést a jelen lévő tagok egyszerű többségével választott levezető elnök vezeti.

 

12.2.8 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

a) az alapszabály módosítása;

b) a vezető tisztségviselőknek, valamint a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

c) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, amennyiben a közgyűlés könyvvizsgáló választásáról dönt, vagy az a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. §-a alapján kötelező;

d) a szövetkezeti vagyon egy részének közösségi alappá történő minősítése, valamint a közösségi alap felhasználásának főbb elveiről szóló döntés meghozatala;

e) a beszámoló elfogadása és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés meghozatala;

f) a szövetkezet egyesüléséről, szétválásáról, gazdasági társasággá történő átalakulásáról, valamint jogutód nélküli megszűnéséről szóló döntés meghozatala;

g) a csődeljárás iránti kérelem benyújtásáról, valamint csődegyezség jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala;

h) a szövetkezet felszámolásának kezdeményezéséről, valamint a felszámolási eljárás során kötött egyezség jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala;

i) döntés gazdasági társaság alapításáról, gazdasági társaságban részvételről;

j) mindaz, amit jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.

 

12.2.9 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.

 

12.2.10 A közgyűlést az igazgatóság által a meghívóban megjelölt helyen kell megtartani.

 

….

 

12.3 Az igazgatóság

 

12.3.1 A szövetkezet ügyvezetését az igazgatóság látja el, amelynek tagjait a közgyűlés választja, 5 évre. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja.

 

12.3.2 Az igazgatóság akkor határozatképes, ha legalább a tagok kétharmada jelen van. Határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza meg. Üléseit az elnök vagy az általa megbízott igazgatósági tag hívja össze. Az igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg.

 

12.3.3 Az igazgatóság gondoskodik a közgyűlés összehívásáról, valamint a közgyűlési döntések előkészítéséről és végrehajtásáról.

 

12.3.4 Az igazgatóság a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, a közgyűlés határozatainak megfelelően, teljes felelősséggel, önállóan szervezi és irányítja a szövetkezet tevékenységét, gazdálkodását. Határozat útján alakítja ki a(z)

a) szövetkezet munkaszervezetét,

b) munkáltatói jogkör gyakorlására jogosultak körét és annak rendjét,

c) Szövetkezeti tv. szabályai szerinti külső szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a szövetkezetet a taggal szemben megillető jogok gyakorlására jogosultak körét és annak rendjét,

d) szövetkezet szervezeti és működési szabályzatát, valamint egyéb szabályzatait.

 

Az igazgatóság dönt minden olyan ügyben, amelyet törvény vagy az Alapszabály nem utal a közgyűlés hatáskörébe. Tevékenységéért a közgyűlésnek felelős.

 

12.3.5 Az igazgatóság köteles a tevékenységéről, a szövetkezet vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról legalább évente egy alkalommal beszámolni.

 

12.3.6 A szövetkezet vezető tisztségviselői az igazgatóság elnöke és tagjai.

 

12.3.7 A szövetkezet vezető tisztségviselőjévé olyan személy is megválasztható, aki a szövetkezetnek nem tagja.

 

12.3.8 A jogi személy vezető tisztségviselőjével szembeni kizáró okokon túl nem lehet szövetkezet vezető tisztségviselője az a személy, akinek közeli hozzátartozója vagy élettársa a szövetkezet vezető

tisztségviselője. Ezen túlmenően nem lehet a Szövetkezet vezető tisztségviselője, akivel szemben a Ptk-ban meghatározott összeférhetetlenségi okok bármelyike fennáll.

 

12.3.9 Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok megsértésével a szövetkezetnek okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a Szövetkezet a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül érvényesítheti a vezető tisztségviselővel szemben.

 

12.3.10 Az igazgatóság tagjai az ügyvezetést a szövetkezet érdekeinek elsődlegessé alapján, önállóan látják el, e minőségükben a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a Küldöttgyűlés határozatainak vannak alávetve. A vezető tisztségviselők a tagok által nem utasíthatóak, hatáskörük nem vonható el.

 

12.3.11 Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

c) visszahívással;

d) lemondással;

e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

 

12.3.12 A szövetkezet első vezető tisztségviselői:

 

a) Igazgatósági elnök: Kathi Gábor Dániel (lakcím: 1082 Budapest, Baross utca 15. 3. em. 1A a.)

b) Igazgatósági tag: Kerese Szilvia (lakcím: 8000 Székesfehérvár, Mancz János utca 4/D. fsz. 3 a.)

c) Igazgatósági tag: Vághy Tamás János (lakcím: 2230 Gyömrő, Fogarasi utca 50. 2 a.)

 

….

 

12.5 A felügyelőbizottság

 

12.5.1 A közgyűlés köteles felügyelőbizottságot választani. A felügyelőbizottság feladata az ügyvezetés ellenőrzése a szövetkezet érdekeinek megóvása céljából.

 

12.5.2 A felügyelőbizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja meg titkos szavazás útján öt éves időtartamra. A felügyelő bizottság létszáma 6 fő. A felügyelőbizottság tagjait úgy kell megválasztani, hogy a felügyelőbizottságnak tagja legyen az oktatási intézmény, továbbá az oktatási intézmény fenntartójának egy-egy képviselője.

 

12.5.3 A felügyelőbizottság köteles közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlés ülésén ismertetni. A felügyelőbizottság a szövetkezet irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a szövetkezet munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelynek megadása kötelező, a szövetkezet fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. Az ok megjelölésével, írásban kezdeményezheti a közgyűlés összehívását.

 

12.5.4. Az első felügyelő bizottság:

a) Felügyelőbizottság elnöke: Nébel Andrea Piroska (lakcím: 1112 Budapest, Rákó utca 26. 1 a.)

b) Felügyelőbizottság tagja: Laposa Dóra Éva (lakcím: 2360 Gyál, Gárdonyi Géza utca 104/1.)

c) Felügyelőbizottság tagja: Héczei Csilla Mónika (lakcím: 1124 Budapest, Vércse utca 7. MF. 2 a.)

d) Felügyelőbizottság tagja: Holecz Anikó (lakcím: 1062 Budapest, Aradi utca 11. 3. em. 4 a.)

e) Felügyelőbizottság tagja: Oravecz Judit Anna (lakcím: 1171 Budapest, Pesti út 436.)

f) Felügyelőbizottság tagja: Virág Miklós Róbert (lakcím: 1171 Budapest, Pesti út 436.)

 

 

12.5.5. A felügyelőbizottság határozatképes, ha legalább 4 fő jelen van. Határozatait a jelenlevők többségével hozza meg, szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelő bizottság a tevékenységéről legalább évente egyszer beszámol a közgyűlésnek.

 

12.6 A tisztségviselőkre vonatkozó közös szabályok

 

12.6.1 A tisztségviselők az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a szövetkezet érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni. A jogszabályok, az Alapszabály, a közgyűlés által hozott határozatok, valamint kötelességeik vétkes megszegésével a szövetkezetnek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint egyetemlegesen felelnek a szövetkezettel szemben, akkor is, ha a szövetkezettel munkaviszonyban állnak. Nem terheli felelősség azt a tisztségviselőt, aki a határozat ellen szavazott.

 

12.6.2 Megszűnik a tisztségviselők megbízatása

a) a megbízatás időtartamának lejáratával,

b) a tisztségviselő halálával,

c) lemondásával,

d) a közgyűlés általi visszahívással (a visszahívásról a közgyűlés titkos szavazással dönt),

e) tagsági jogviszonyának megszűnésével, ha az Alapszabály szerint a tisztség betöltéséhez tagsági jogviszony szükséges,

f) ha az összeférhetetlenséget vagy a kizáró okot a felmerüléstől számított 30 napon belül a tisztségviselő nem szünteti meg.

 

12.6.3 A tisztségviselők a közgyűlés által megállapított díjazásban részesülhetnek.